Có 1 kết quả:

già lam

1/1

già lam

giản thể

Từ điển phổ thông

con già lam, chim bồ nông