Có 1 kết quả:

già lam

1/1

già lam

phồn thể

Từ điển phổ thông

con già lam, chim bồ nông

Từ điển trích dẫn

1. “Già-lam” 伽藍 chùa Phật. § Phiên âm chữ Phạn "samgharama", gọi tắt là “lam”, nghĩa là nơi thờ “Phật” 佛.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, phiên âm tiếng Phạn, chỉ ngôi chùa Phật — Tên vị thần, tức Thổ thần.

Một số bài thơ có sử dụng