Có 1 kết quả:

bố cảnh

1/1

bố cảnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trình bày, xếp đặt, bố trí