Có 1 kết quả:

vị ư

1/1

vị ư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nằm tại