Có 1 kết quả:

vị vọng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Địa vị và danh vọng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi thứ và tiếng tăm trong xã hội.