Có 1 kết quả:

vị thứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngôi bậc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi bậc của một người, một vật.

Một số bài thơ có sử dụng