Có 1 kết quả:

vị hiệu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tước vị và danh hiệu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi thứ và tên gọi cao quý do vua ban.

Một số bài thơ có sử dụng