Có 1 kết quả:

đê vu

1/1

đê vu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thấp hơn