Có 1 kết quả:

đê nguyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đồng bằng ở dưới thấp.