Có 1 kết quả:

đê địa

1/1

đê địa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vùng đất trũng

Một số bài thơ có sử dụng