Có 1 kết quả:

đê tằng

1/1

đê tằng

giản thể

Từ điển phổ thông

tầng thấp