Có 1 kết quả:

đê liêm

1/1

đê liêm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rẻ, giá thấp