Có 1 kết quả:

đê mạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấp kém hèn mọn.