Có 1 kết quả:

đê đẳng

1/1

đê đẳng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. ở dưới
2. cấp nhỏ hơn