Có 1 kết quả:

đê ngữ

1/1

đê ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

nói thầm, thì thầm

Một số bài thơ có sử dụng