Có 1 kết quả:

đê ngữ

1/1

đê ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

nói thầm, thì thầm