Có 1 kết quả:

đê giai

1/1

đê giai

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cấp thấp hơn