Có 1 kết quả:

trú ngụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở tạm ít lâu. Truyện HT: » Sẵn nơi trú ngụ đâu tày «.