Có 1 kết quả:

tá lí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giúp đỡ.
2. Chức quan ở duới chức chính khanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ lo việc — Tên một chức quan đứng phó thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng