Có 1 kết quả:

tá nghiệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giúp đỡ trong việc tìm biết sự thật. Người làm chứng.