Có 1 kết quả:

chiếm hữu

1/1

chiếm hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sở hữu, có, giữ riêng