Có 1 kết quả:

hà diện mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Còn mặt mũi nào.

Một số bài thơ có sử dụng