Có 1 kết quả:

đà bối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người gù lưng ( giống như người còng lưng vì các đồ vật ).