Có 1 kết quả:

dư nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng tư âm lịch.