Có 1 kết quả:

phật cảnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cảnh giới của Phật. ◎Như: “an trụ Phật cảnh” 安住佛境.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi Phật ở — Ngôi chùa Phật.

Một số bài thơ có sử dụng