Có 1 kết quả:

phật tông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối chánh yếu của đạo Phật.