Có 1 kết quả:

phật gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phật giáo. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Hựu hữu cực đại đích pháp thuyền, chiếu y Phật gia trung nguyên địa ngục xá tội chi thuyết, siêu độ giá ta cô hồn thăng thiên” 又有極大的法船, 照依佛家中元地獄赦罪之說, 超度這些孤魂升天 (Đệ tứ thập nhất hồi).
2. Cảnh giới của Phật bồ tát. ◎Như: “tịnh độ” 淨土, “tự viện” 寺院 đều có thể gọi là “Phật gia” 佛家. ◇Đại Bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 大般若波羅蜜多經: “Dục sanh Phật gia nhập đồng chân địa, thường bất viễn li chư thần, Bồ-tát, ưng học Bát-nhã ba-la-mật-đa” 欲生佛家入童真地, 常不遠離諸神, 菩薩, 應學般若波羅蜜多 (Quyển tứ thất cửu, Đệ tam phân Xá-lợi tử phẩm đệ nhị chi nhất 第三分舍利子品第二之一).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người theo đạo Phật.

Một số bài thơ có sử dụng