Có 1 kết quả:

phật nhật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phật đà. § Tỉ dụ Phật pháp từ bi quảng đại có thể giác ngộ chúng sinh như mặt trời rọi sáng khắp nơi. ◇Giản Văn Đế 簡文帝: “Phật nhật xuất thế, Đồng khiển hoặc sương” 佛日出世, 同遣惑霜 (Đại pháp tụng 大法頌).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ giáo lí nhà Phật ( như mặt trời rọi sáng khắp nơi ).

Một số bài thơ có sử dụng