Có 1 kết quả:

phật quả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trạng thái giác ngộ hoàn toàn của một đức Phật. Theo các kinh điển thượng thừa Phật giáo thì mỗi một chúng sinh đều có “Phật tính” 佛性 và tu hành chính là chứng ngộ Phật tính đó.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự thành tựu của việc tu hành, giúp trở thành bậc giác ngộ.