Có 1 kết quả:

phật thụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây bồ đề. § Tương truyền Thích Ca Mâu Ni ở dưới cây bồ đề đạt được chánh giác, nên gọi “bồ đề thụ” 菩提樹 là “Phật thụ” 佛樹.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây Phật, một tên gọi cây Bồ Đề ( vì Phật ngồi dưới cây này mà đắc đạo ).

Một số bài thơ có sử dụng