Có 1 kết quả:

phật hải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cảnh giới Phật đà rộng lớn vô biên như biển cả. ◇Lương Vũ Đế 梁武帝: “Dẫn nhập tuệ lưu, đồng quy Phật hải” 引入慧流, 同歸佛海 (Kim cương bát nhã sám văn 金剛般若懺文).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ giáo lí của Phật ( to lớn như biển ).

Một số bài thơ có sử dụng