Có 1 kết quả:

phật môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phật giáo.
2. Nhà chùa.
3. ☆Tương tự: “không môn” 空門, “Phật gia” 佛家.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa Phật. Chỉ giáo lí nhà Phật — Cũng chỉ chùa Phật.

Một số bài thơ có sử dụng