Có 1 kết quả:

tác hợp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kết thành vợ chồng.
2. Làm môi giới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho xum họp ( thành vợ chồng ) — Cung oán ngâm khúc có câu: » Đường tác hợp trời kia dun dủi, lọt làm sao cho khỏi nhân tình «.

Một số bài thơ có sử dụng