Có 1 kết quả:

tác oai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm vẻ dữ tợn cho người khác sợ. Cũng đọc Tác uy.

Một số bài thơ có sử dụng