Có 1 kết quả:

tác hoạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gây ra tai vạ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây nên tai vạ.