Có 1 kết quả:

tác phúc tác uy

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm oai làm phúc, ý nói dựa vào quyền thế, khinh thị, lấn ép người khác.