Có 1 kết quả:

tác sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Biến sắc mặt, nghiêm mặt lại hoặc nổi giận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đổi vẻ mặt, làm ra vẻ giận dữ để nạt nộ người khác.

Một số bài thơ có sử dụng