Có 1 kết quả:

nhĩ môn

1/1

nhĩ môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

các bạn, các anh (ngôi thứ 2 số nhiều)

Một số bài thơ có sử dụng