Có 1 kết quả:

bội đao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gươm đeo bên hông. § Thời xưa, nam tử phục sức đeo gươm để biểu thị oai võ.
2. Đeo gươm bên hông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đeo dao bên mình.

Một số bài thơ có sử dụng