Có 1 kết quả:

bội văn vận phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên sách biên tập thời vua “Khang Hi” 康熙 nhà Thanh, theo vận ghi điển cố thời xưa.