Có 1 kết quả:

dương cuống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói dối để lừa gạt người ta.