Có 1 kết quả:

giai tác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tác phẩm hay. ◇Lí Bạch 李白: “Bất hữu giai tác, hà thân nhã hoài?” 不有佳作, 何伸雅懷? (Xuân dạ yến tòng đệ đào lí viên tự 春夜宴從弟桃李園序) Nếu chẳng có văn hay, Sao diễn tả được lòng nhã?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài văn bài thơ hay.

Một số bài thơ có sử dụng