Có 1 kết quả:

sứ đồ

1/1

sứ đồ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người truyền đạo

Từ điển trích dẫn

1. Đệ tử của chúa Gia Tô, gồm mười hai người, gánh vác sứ mệnh truyền giáo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên những người theo Cơ đốc giáo thời xưa, coi như mỗi người là một sứ giả của chúa, sai đi rao giảng đạo Chúa.

Một số bài thơ có sử dụng