Có 2 kết quả:

sứ tàisử tài

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sử giỏi giang của người lo việc ngoại giao ở nước ngoài.

Từ điển trích dẫn

1. Vận dụng và thi triển tài hoa.