Có 1 kết quả:

sứ trình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường đi sứ nước ngoài.