Có 1 kết quả:

sứ bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung một đoàn viên chức ngoại giao đi lo việc tại nước ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng