Có 1 kết quả:

lai hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở lại. Trở về.