Có 1 kết quả:

lai do

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nguồn gốc, lai lịch.
2. Nguyên nhân, duyên cớ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Hòa nhĩ vãng nhật vô oan, tích nhật vô thù, nhất vật bất thành, lưỡng vật kiến tại, một lai do sát nhĩ tố thậm ma?” 和你往日無冤, 昔日無讎, 一物不成, 兩物見在, 沒來由殺你做甚麼 (Đệ thập nhị hồi) Tôi với ông không có oán gần, không có thù xa, không thù không oán, thì có lí do gì để mà giết ông?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nguồn gốc, nguyên nhân.

Một số bài thơ có sử dụng