Có 1 kết quả:

lai duyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phật giáo dụng ngữ: Nhân duyên kiếp sau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự ràng buộc về đời sau. Nhân duyên kiếp sau.

Một số bài thơ có sử dụng