Có 1 kết quả:

xỉ luận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời nói khoe khoang, khoa đại, không thật. § Cũng nói là “xỉ đàm” 侈談. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Vô tiện ngôn xỉ luận dĩ ích kì chi diệp, cô vụ bổn chi vi đắc, bất diệc dụ hồ?” 無羨言侈論以益其枝葉, 姑務本之為得, 不亦裕乎? (Đáp Lưu Vũ Tích thiên luận thư 答劉禹錫天論書).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói khoe khoang, đao to búa lớn.